คูปองดิจิทัลเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa mini Transformation Voucher)


รูปแบบและเงื่อนไขการสนับสนุน

สนับสนุนรูปแบบเงินให้เปล่าสูงสุดในการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการตามเงื่อนไขโครงการจำนวนร้อยละ 100 ของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม ในวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท ต้องเป็นการซื้อหรือบริการกับผู้ขายและผู้ให้บริการด้านดิจิทัลที่ขึ้นทะเบียนกับ depa หรือหน่วยงานร่วมเท่านั้น

หมวดหมู่ค่าใช้จ่ายที่สนับสนุน:

 • ค่าระบบ Software
 • ค่าเช่าใช้บริการระบบ อย่างน้อย 6 เดือน
 • ค่าอุปกรณ์ Hardware Smart Device สนับสนุน 50%


เทคโนโลยีดิจิทัลในการยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ Operational Backbone เช่น ERP, CRM, HR, บัญชี, ระบบการขาย, ระบบคลังสินค้า, POS เป็นต้น

รูปแบบการสนับสนุน: เป็นลักษณะการเบิกค่าใช้จ่ายย้อนหลัง (Reimbursement) กล่าวคือผู้ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจะต้องสำรองค่าใช้จ่ายในโครงการหรือการดำเนินงานล่วงหน้าไปก่อน แล้วจึงนำส่งหลักฐานใบเสร็จการชำระเงินมาเบิกค่าใช้จ่ายย้อนหลังกับสำนักงาน


คุณสมบัติ SMEs

เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SME) ที่เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนการค้ากับกระทรวงพาณิชย์ ในกิจการผลิตสินค้ากิจการให้บริการ และกิจการค้าส่งและค้าปลีก ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนากกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2543 หรือธุรกิจที่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายเฉพาะอื่นๆ ซึ่งจะพิจารณาเป็นรายๆไป


เงื่อนไขการสนับสนุน 

ผู้ประกอบการSMEs เกษตรกร และชุมชน ที่ขอรับการสนับสนุนมีรายละเอียดการขอรับทุนสนับสนุนดังนี้

 1. ผู้ประกอบการSME เป็นสมาชิก depa member 
 2. เอกสารประกอบขอรับการสนับสนุน ดังนี้
  - สำเนาพร้อมรับรองหนังสือรับรองนิติบุคคล/สำเนาหนังสือรับรองทางการค้าหรือบริการ
  - สำเนาบัตรประชาชน (กรณีเกษตรกร)
  - เอกสารยืนยันการขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐ (กรณีเกษตรกร)
  - เอกสารการจดทะเบียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน/หนังสือการจดทะเบียนชุมชนตามกฏหมายเฉพาะ/หนังสือรับรองโดยหน่วยงานราชการ (กรณีวิสาหกิจชุมชน/กลุ่มชุมชนประเภทอื่นๆ)
  - สำเนาพร้อมรับรองใบเสร็จ การซื้อ-ขาย เทคโนโลยีดิจิทัล
  - สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร (Book Bank) เพื่อรับเงินโอนสนับสนุน
  - ภาพประกอบการติดตั้งก่อน – หลังใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล
 3. การเบิกจ่ายจะเกิดหลังจากได้รับการพิจารณาเอกสารและคุณสมบัติของผู้ขอรับการสนัสบนุน โดยรูปแบบการจ่ายเงินสนับสนุนขึ้นอยู่กับหน่วยร่วมดำเนินการเป็นผู้กำหนด


ทาง Infinity P Soft เป็นบริษัทผู้ให้บริการด้านดิจิทัลที่ขึ้นทะเบียนกับ depa รองรับเทคโนโลยีดิจิทัลดังนี้

 • ระบบขายหน้าร้าน POS 
 • ระบบบริหารจัดการ ERP

สนใจสอบถามเพิ่มเติมคลิก https://lin.ee/STr2maM


ขอบคุณข้อมูลจาก Depa