นำเสนอต้นแบบวิสาหกิจชุมชนห้วยสักฟาร์ม จังหวัดเชียงราย กับโครงการ การวางแผนการปลูกและตรวจย้อนด้วย QR Code ภายใต้การสนับสนุนจาก Depa สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สาขาภาคเหนือตอนบน)

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) นำโดย นายพรชัย หอมชื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ พร้อมด้วยทีมสาขาภาคเหนือตอนบน ร่วมให้การต้อนรับและหารือกับนายธีรเดช ถิรพร ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 3 และทีมสำนักงบประมาณ(สงป.) โดยนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานของสำนักงานฯ ทั้งในมิติภาพรวมและมิติในพื้นที่ เพื่อสร้างความเข้าใจการดำเนินงานในเชิงประจักษ์ และสร้างการรับรู้ถึงบทบาทในการขับเคลื่อนการพัฒนาของดีป้า ภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนตามมาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อชุมชนในชนบท (depa Digital Transformation Fund for Community) จังหวัดเชียงราย


โดยตลอดกิจกรรมทาง depa ได้นำเสนอผลงานที่มีการเชื่อมโยงการดำเนินงานกับพื้นที่ ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยลดรายจ่ายและการบริหารจัดการ ยกระดับคุณภาพชีวิต ผ่านเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมถึงการร่วมดำเนินงานกับกลุ่ม Digital Provider ในพื้นที่ เพื่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพต่อไปในอนาคต


นอกจากนี้ ทีมงาน depa ยังร่วมวางแผนในการพัฒนาแผนการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ กับนางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เพื่อตั้งเป้าพัฒนาเชียงรายเป็นเมืองอัจฉริยะ ด้านการท่องเที่ยวและความปลอดภัย ชูจุดเด่นความหลากหลายทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ควบคู่ไปกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการอำนวยความสะดวก เพื่อให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยว ตอบโจทย์ด้าน Smart Living และ Smart Economy รวมถึงเตรียมพัฒนาสร้างศูนย์ Intelligent Operation Center หรือ IOC เพื่อใช้ในการบริหารจัดการเมืองอย่างยั่งยืน


โดยนายพรชัย กล่าวว่า ที่ผ่านมากิจการสาขาฯ ถึงแม้ว่าจะมีข้อจำกัดด้านงบประมาณการดำเนินงาน แต่ก็สามารถดำเนินงานส่งเสริมและสนับสนุนในพื้นที่ได้ตรงตามเป้าหมาย ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะจังหวัดเชียงราย ที่เป็นพื้นที่ศักยภาพและมีความพร้อมในการพัฒนาจังหวัด ซึ่งเทคโนโลยีดิจิทัลจะเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนให้พื้นที่สามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด ทั้งนี้สำนักงบประมาณได้รับทราบถึงผลการดำเนินงานเชิงประจักษ์ และเล็งเห็นถึงความสำคัญ ประโยชน์ของเทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาประเทศไทย พร้อมทั้งยินดีที่จะจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการในพื้นที่ภูมิภาค เพื่อให้เกิดการแพร่กระจายการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สู่ภาคประชาชนให้มากยิ่งขึ้นต่อไป


#depa #digitalthailand #technology #innovation #Transform #ChiangRai


ขอบคุณข่าวสารจากเพจ: Depa Thailand