ดีป้าประกาศรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม (depa Digital Transformation Funds) ประจำปี 2565


ข่าวดี!! สำหรับ SMEs ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและที่เกี่ยวข้อง เพราะ DEPA เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเพื่อรับงบประมาณสนันสนุน 50%


depa เปิดรับข้อเสนอโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม (Digital Transformation Funds) เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs และภาคการเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลิตภาพหรือมูลค่าเพิ่ม

คุณสมบัติ: วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือจดทะเบียนธุรกิจบุคคลธรรมดา และด้านการเกษตร

กลุ่มเป้าหมาย: อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมการค้าและบริการ อุตสาหกรรมการผลิตอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และเกษตรอุตสาหกรรม


พื้นที่เป้าหมาย: รายละเอียดพื้นที่เป้าหมาย
ระยะเวลาการรับสมัคร: วันที่ 22 พฤศจิกายน - 27 ธันวาคม 2564
ระยะเวลาการพิจารณา: วันที่ 28 ธันวาคม 2564 - 31 มกราคม 2565
ประกาศผลการพิจารณา: ภายในกุมภาพันธ์ 2565

รายละเอียดโครงการเพิ่มเติม ดาวน์โหลด


ขอบคุณข้อมูลจาก www.depa.or.th